Najpiękniejszy miesiąc maj

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 28 Kwiecień 201822:35

Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych „majówkami”. Jeszcze dziś przejeżdżając w majowy wieczór przez polskie wsie można usłyszeć pieśni maryjne. Zwyczaj ten trwa dopiero od połowy XIX wieku.
Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie wcześniejszy niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane na Wschodzie już w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi. Pierwszym, który rzucił tę myśl, był król hiszpański Alfons X (+ 1284)
Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. To piękny zbiór komplementów dla Maryi. Nie ma pewności, kiedy powstała Litania Loretańska. Prawdopodobnie jakaś jej wersja znana była już w XII wieku we Francji. Pewne jest to, że zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V w 1578 r. Nazwę „Loretańska” otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana prawdopodobnie od 1531 r. Przypuszcza się, że część tytułów Maryi pochodzi z wpisów w księgach sanktuarium Domku Loretańskiego,

IV Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 21 Kwiecień 201816:00

IV Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza – dzień szczególnej modlitwy o powołania. Podczas Eucharystii czytany jest fragment Ewangelii wg św. Jana, w którym Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem (J 10,1-10). Ma on wyjątkowy wymiar duszpasterski.
Praktykę modlitwy Kościoła w intencji powołań do stanu kapłańskiego i życia zakonnego ustanowił w 1964 r. papież Paweł VI. Od tamtego czasu jedna z niedziel okresu wielkanocnego, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, poświęcona jest na modlitwę w intencji powołań.
Trzeba prosić Boga, aby udzielił wielu młodym osobom daru powołania.
Trzeba modlić się za młodych, aby odważnie odpowiedzieli na Boże wezwanie.
Trzeba prosić, aby nie zabrakło pasterzy; dobrych pasterzy, którzy będą oddawać
życie za owce.
Niemniej jednak nie zapomnijmy o tych, którzy już zostali powołani
do bycia pasterzami. O kapłanach, o zakonnikach. Oni już odpowiedzieli na Boże wezwanie i kroczą za Jezusem – Dobrym Pasterzem. Oni – jak Jezus – oddają życie.
Każdego dnia w zaciszu plebanii lub klasztoru ofiarują swoje cierpienie, swoją samotność, walkę duchową, za ciebie. Kroczą za Dobrym Pasterzem i oddają życie za owce.

Via Lucis – Droga Światła

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 15 Kwiecień 201814:52

Via Lucis – Droga Światła
Nabożeństwo to jest niejako po paschalną odpowiedzią na Drogę Krzyżową, co podkreśla symbolika 14 stacji, zachowana w strukturze Drogi Światła. Droga Światła to rozważanie w okresie wielkanocnym najważniejszych wydarzeń z życia
zmartwychwstałego Jezusa i Apostołów, mające miejsce po Jego zwycięstwie nad śmiercią. Widzimy w nich dochodzenie bliskich Jezusowi ludzi do prawdy o Nowym Życiu Jezusa oraz drodze, jaką przez to otwarł On dla nas. Rozważamy też budzącą się przez to wiarę w Niego oraz nadzieję w zmartwychwstanie nas samych.
Wszystkie wydarzenia wspominane w Drodze Światła są opisane w Nowym Testamencie. Wydarzenia te zawarte są między Zmartwychwstaniem a Zesłaniem Ducha Świętego, będącego dopełnieniem misterium paschalnego Chrystusa (czyli dzieła odkupienia).
Zazwyczaj nabożeństwo to składa się z 14 następujących stacji:
1. Zmartwychwstanie Jezusa
2. Przybycie Apostołów do pustego grobu
3. Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
4. Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
5. Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
6. Zmartwychwstały Pan ukazuje się Apostołom
7. Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
8. Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
9. Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
10. Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
11. Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
12. Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
13. Uczniowie wraz z Maryją oczekują w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
14. Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha Świętego
Uczestnicy przechodzą od stacji do stacji, podobnie jak podczas drogi krzyżowej. Mogą oni nieść zapalone świece, toteż warto, aby nabożeństwo to odbywało się wieczorem lub po zapadnięciu zmroku. W procesji do poszczególnych stacji mogą iść ministranci z paschałem, figurą zmartwychwstałego.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 7 Kwiecień 201821:09

Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, co wskazuje na ścisły związek pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tym świętem. Liturgia tego dnia najpełniej wychwala Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia. Święto Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Pan Jezus związał bowiem z tym świętem wielkie obietnice. Największą z nich złączył z Komunią świętą, przyjętą w tym dniu – jest to obietnica „zupełnego odpuszczenia win i kar”, czyli takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu świętego.
Wielkość tego święta polega także na tym, że wszyscy, nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą uprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą.

PRZYGOTOWANIE SIĘ NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna, która polega na odmawianiu przez 9 dni, począwszy od Wielkiego Piątku koronki do Miłosierdzia Bożego.
Warunki uzyskania łaski odpustu zupełnego win i kar:
• sakramentalna spowiedź (bądź bycie w stanie łaski uświęcającej),
• Komunia święta,
• modlitwa w intencjach Ojca Świętego
• całkowita wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
• wykonanie aktu religijnego (należy odmówić koronkę do Miłosierdzia
Bożego).

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice