Misje Święte

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 12 czerwca 202122:00

Czym są misje święte?

Jest to dawna praktyka religijna Kościoła. Są to rekolekcje, które przeprowadza się co kilka lat dla całej parafii. Celem misji jest umocnienie i odnowienie życia wiary. Kodeks Prawa Kanonicznego obowiązuje do organizowania misji. Zwykle misje trwają cały tydzień. Na zaproszenie księdza proboszcza przyjeżdżają księża misjonarze, którzy głoszą wiernym nauki o zasadniczych prawdach wiary i moralności. W parafii są odprawiane nabożeństwa, a na zakończenie misji wierni przystępują do spowiedzi i Komunii św., odbywa się uroczyste poświęcenie krzyża misyjnego, który misjonarze ustanawiają przed kościołem. Korzystając z tego czasu, każdy wierny może otworzyć swoje serce na Boga.

Bogactwo modlitewne tygodnia misyjnego w parafii jest naprawdę bardzo wielkie. W parafii są odprawiane Msze św.
z kazaniem misyjnym. Misjonarze głoszą nauki dla mężczyzn, kobiet, dzieci i młodzieży, prowadzą różaniec misyjny i nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Każdego dnia podczas apelu misyjnego odbywają się specjalne spotkania wszystkich parafian, misjonarze odwiedzają chorych w parafii.

Wspólnie z księdzem proboszczem, który dobrze zna swoją parafię, ojcowie misjonarze układają plan ćwiczeń duchownych. Przed rozpoczęciem misji parafialnych wierni wraz ze swoim duszpasterzem przez dłuższy czas modlą się o duchowe owoce misji oraz o dary Ducha Świętego dla misjonarzy.

Módlmy się, aby przeżyte misje dla każdego z nas były czasem nawrócenia do Boga oraz odnowy życia z Bogiem.

Źródło: http://www.kujawy-zielina.pl/misje-swiete-2011/ 

http://www.katedra.legnica.pl/fatimskie-misje-swiete/czym-sa-misje-swiete/

Dwa serca

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 5 czerwca 202115:43

Dwa serca

Najświętsze Serce Jezusa objawiło się w XVII wieku św. Małgorzacie Marii Alacoque w Paray-le-Monial, aby rozpalić na świecie miłość, która wystygła z powodu obojętności i zaniedbania ludzi. Czegóż rodzina potrzebuje bardziej, niż właśnie tej prawdziwej miłości, która łączy członków rodziny ze sobą, a całą rodzinę – z Bogiem? W obliczu dyktatury egoizmu oraz szukania uciech i samozadowolenia Serce Jezusa jest jak ogień, który przegania ciemności zła ze wszystkich zakątków domu rodzinnego, szepcząc cicho do każdego z domowników: „Czy widzisz Moje rany, koronę cierniową, Moją mękę i śmierć? To wszystko dlatego, że ciebie umiłowałem do końca, do wylania ostatniej kropli krwi! Tylko we Mnie jest prawdziwe szczęście, bo tylko we Mnie jest prawdziwa, nieskończona miłość!

10 grudnia 1925 r. Matka Boska objawiła się s. Łucji. Przy Jej boku na świetlistej chmurze stało Dzieciątko Jezus, wskazując na swoje Najświętsze Serce. Dzieciątko przemówiło następującymi słowami: „Miej litość nad Niepokalanym Sercem Mojej Najświętszej Matki. Jest ranione cierniami, które niewdzięczni ludzie nieustannie w Nie wbijają i nikt nie chce ich usunąć poprzez akt zadośćucznienia”. Wówczas Maryja wyciągnęła w stronę s. Łucji swoje Serce, mówiąc: „Spójrz, córko, na Moje Serce otoczone cierniami, które ciągle wbijają niewdzięczni ludzie poprzez swoje bluźnierstwa i niewdzięczność. Przynajmniej ty pociesz Mnie i rozgłaszaj, że obiecuję być obecna w godzinie śmierci, ze wszystkimi łaskami niezbędnymi do zbawienia, przy wszystkich tych, którzy w pierwsze soboty pięciu kolejnych miesięcy 1° przystąpią do spowiedzi i 2° Komunii św., 3° odmówią pięć dziesiątek Różańca oraz 4° będą Mi towarzyszyć [myślą] przez piętnaście minut, rozmyślając o tajemnicach różańcowych – z intencją zadośćuczynienia Mojemu Sercu”.

 

Źródło: https://www.przymierzezmaryja.pl/sercem-niepokalanej-milowac-najswietsze-serce-jezusowe,11426,a.html https://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/616

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 29 maja 202116:30

1=3
Jeden Bóg = Trzy Osoby

Do 21-oz-9 Odpust W Tradycji Kościoła odnajdujemy wiele tekstów, które poprzez analogię przybliżają nam prawdę o Trójcy Świętej. Św. Atanazy w IV wieku pisał: „Ojciec jest światłem, słońcem, ogniem; Syn jest blaskiem, łuną od ognia; Duch Święty jest oświeceniem. W Ojcu jest Syn, jak blask w świetle, gdzie jest blask, tam jest i światło”. W ten sposób wyraził on jedność istoty, a równocześnie samoistność Ojca, Syna i Ducha Świętego. Św. Augustyn dostrzegał analogię w strukturze ludzkiego życia duchowego, by wyrazić trójjedyność Boga: Duch – Samopoznanie – Miłość. Obrazem Trójcy jest także drzewo: korzeń obrazuje Boga Ojca, pień – Syna pochodzącego od Ojca, a kwiaty i owoce – Ducha Świętego. Inne obrazy także wywodzą się z kontemplacji natury: źródło – rzeka – morze; słońce – promień światła – blask. W ikonografii chrześcijańskiej używano licznych symboli i obrazów, by przedstawić tajemnicę Boga w trzech Osobach. Znamy również obrazy, na których Bóg Ojciec przedstawiany jest w postaci starca o siwych włosach, Syn Boży jako młodszy mężczyzna o ciemnych włosach, a Duch Święty w postaci gołębicy. Przedstawienia tego typu, jeśli zostaną potraktowane jako źródło poznania istoty Boga, bez teologicznego wyjaśnienia mogą prowadzić do deformacji prawd wiary. Musi nam towarzyszyć świadomość, że tego typu obrazy są dalekie od wyrażenia całego bogactwa prawdy o Bogu. „Ostatecznie tylko sam Bóg może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty” (KKK 261).

Źródło: https://szkolascinawka.pl/Bog_kocha_mnie.html
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/906

Zesłanie Ducha Świętego

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 22 maja 202116:26

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego ma w języku polskim również inne nazwy. Pięćdziesiątnica to określenie, które jest tłumaczeniem greckiego słowa Pentecostes, czyli „pięćdziesiątka” i odnosi się do tego, że uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzimy pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim.

Według teologów Zesłanie Ducha Świętego jest dniem narodzin Kościoła. Wspomniane trzy tysiące nawróconych rozmnożyły się z zadziwiająco szybko. Nie musiało minąć pięćdziesiąt lat od dnia pięćdziesiątnicy, by w każdym zakątku znanego wówczas człowiekowi świata, usłyszano święte imię Jezusa Chrystusa.

Pisał o tym św. Jan Paweł II: „W dniu Pięćdziesiątnicy zstępuje Duch Święty i rodzi się Kościół. Kościół jest wspólnotą tych, którzy się «powtórnie narodzili», «z wody i z Ducha», jak czytamy w Janowej Ewangelii (por. J 3, 3. 5). Wspólnota chrześcijańska nie jest w pierwszym rzędzie owocem wolnej decyzji wierzących; u jej początków tkwi najpierw bezinteresowna inicjatywa Bożej Miłości, udzielającej daru Ducha Świętego. Przyjęcie z wiarą tego daru miłości jest «odpowiedzią» na łaskę i ono samo jest dziełem łaski. Dlatego też istnieje głęboka i nierozerwalna więź między Duchem Świętym a Kościołem. Tak mówi o tym św. Ireneusz: «Tam, gdzie jest Kościół, jest również Duch Boży; a gdzie jest Duch Pański, tam jest Kościół i wszelka łaska». Można więc zrozumieć śmiałe powiedzenie św. Augustyna: «Człowiek ma Ducha Świętego w takiej mierze, w jakiej kocha Kościół».

Źródło: https://www.jakoloruje.pl/swieta-wielkanocne-4.htm
https://www.katolsk.no/nyheter/2020/05/zeslanie-ducha-swietego

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice