Kalendarium

Kalendarium powstało z okazji 700 lat Rachowic (obchodzonych w 2005 roku).

 • 1305 – pierwsze wzmianki o małej wiosce w lesie, z której była opłacana dziesięcina z 6 łanów ziemi i nazywanej Rachowice
 • 1447 – w wykazie świetopietrza wspomina się o istnieniu kościoła

Mimo szybkiego rozwoju małej wioski na przestrzeni XIV do końca XVIIw. Posiadamy szczątkowe informacje na ten temat.
Z posiadanych dokumentów znani są tylko niektórzy właściciele Rachowic:

 • 1475 – właściciel Mikołaj Birawa sprzedał wieś Krzysztofowi Dziecko i z tego również czasu zachowały się fundamenty masywnego potem kościoła
 • 1571 – pojawił się Mikołaj Larisch
 • 1602 – Jeremiasz Orzeski z Syryni
 • 1625 – Adam Holy z Dubieńska
 • do 1711 – niemal jeden wiek Rachowice były w rękach tego katolickiego rodu
 • 1711-1720 – Rachowice należały do hr. Gabriela von Wyhowski, a następnie do hrabiny Elżbiety Wyhowskiej
 • od 1730 – należały do hr. Carla Józefa I
 • od 1739 – do Carla Józefa II von Hoditz i od tego czasu należały do właścicieli Sośnicowic
 • 1610 – powstanie murowanej części kościoła
 • 1667 – wspomina się istnienie murowano-drewnianego kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej, w którym prowadzono następujące księgi:
  • od 1765 – księga chrztów
  • od 1766 – księga ślubów
  • od 1882 – księga zmarłych
 • wrzesień 1669 – występuje śladowa informacja na temat historii szkoły w zachowanych księgach kościelnych oraz protokołach wizytacyjnych
 • 1679 – wymienia się nazwę Rachowice, która jako Rachowitz ostała się do 1936 roku, po czym w ramach szeroko zakrojonej akcji likwidacji polskich nazw przemianowano nazwę wsi na Buchenlust
 • 1705 – całkowitemu spaleniu uległ kościół
 • 1710 – zachowany najstarszy zabytek epigraficzny w świątyni
 • 1833 – ks. Jan Imiela w swej kronice wspomina o epidemii cholery grasującej na Górnym Śląsku, która szczęśliwie ominęła Rachowice, dzięki minimalnym kontaktom tej ludności ze światem
 • 2 kwietnia 1861 – do Rachowic przybył ks. Emanuel Russek, który doprowadził w znacznym stopniu do rozkwitu tej parafii, m in. rozbudował plebanię, wyremontował kościół
 • 1865 – w lesie Rachowickim podczas polowania umiera dr. J. Roger, lekarz i etnograf
 • 1885 – wybudowany został dom starców, a pensjonariuszami byli ludzie pozostający bez środków do życia; po II wojnie światowej umieszczono w nim plebanię
 • 1888 – powołano do działania jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Rachowicach
 • 1892 – staraniem proboszcza ks. Emanuela Russek, wyjątkowo zła i wyboista od wieków droga główna przez wieś, została poszerzona i przedłużona do Bojszowa i utwardzona co spowodowało lepszy kontakt ze światem i w niemałym stopniu doprowadziło do rozwoju wsi
 • 1918 – obchodzono uroczystości związane z 250 leciem kościoła w Rachowicach
 • 1922 – wielka uroczystość w latach między wojennych: poświęcenie pomnika poległych w I wojnie światowej żołnierzy pochodzących z tej wsi
 • 23 maja 1923 – uroczystość reaktywowania działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, po przerwie spowodowanej działaniami wojennymi
 • 1925 – rozpoczęcie budowy Prewentorium
 • 11 kwietnia 1926 – uroczyste poświęcenie Prewentorium
 • kwiecień 1926 – położenie kamienia węgielnego pod tzw. „leśną szkołę”, ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny
 • 20 września 1926 – „leśna szkółka” została oddana do użytku
 • 1930 – istnienie założonej przez Towarzystwo Białego Krzyża pracowni ludowych szopek betlejemskich, które doskonale prezentowały się na różnych wystawach, jak również dobrze się sprzedawały
 • 1934 – ze względu na trudności finansowe (zapewne i polityczne) ośrodek został zamknięty i w drodze licytacji przejęty w październiku przez Górnośląskie Towarzystwo Caritas
 • 1934 – zapaliła się pierwsza żarówka, gdyż wybudowano i założono sieć elektroenergetyczną
 • 1935 – ulokowanie się tutaj Towarzystwa Chrystusa Króla z Białego Krzyża, które przekształciło ośrodek w Szpital dla Alkoholików; oficjalna nazwa tego ośrodka brzmiała „Johannesheim”, którą później zmieniono na „Bruder Gottwills-Heim”; w pobliskim zaułku leśnym zakonnicy budują grotę na wzór groty Lurdzkiej, gdzie w okresie letnim odprawiane są nabożeństwa
 • 1936 – już w XIX wieku podkreślano klimatyczne i zdrowotne walory tej spokojnej, zalesionej okolicy, a szeroko zakrojona działalność rozsławiła tę wieś na uboczu, tak dalece, że poeta Friedrich Deme napisał i opublikował poemat „Alte Scheune in Rachowitz” (Stara stodoła w Rachowicach); w tym okresie wydane zostają również widokówki Rachowic
 • 1941 – gwałtowna burza zniszczyła śluzę i pozrywała brzegi wspaniałych stawów rybnych gdzie dzieci mogły pobawić się w wodzie, a dorośli popływać łodziami (tzw. „Kampe Teich”); miejsce to wkomponowane jest w obecną ścieżkę przyrodniczo-leśną
 • 1942 – ze względu na duże zapotrzebowanie na metale kolorowe potrzebne do produkcji broni podczas II wojny światowej, zanotowano w kronikach: „dzwony idą na wojnę”
 • styczeń 1945 – wejście czerwonoarmistów spowodowało wiele cierpień i przelanych łez; wzniecone zostały podpalenia, w wyniku których spłonęła plebania i farka oraz szkoła, nadleśnictwo, bardzo liczne domy prywatne i zabudowania gospodarcze; wraz z plebanią spłonęła cała dokumentacja; następnym etapem oswobadzania miejscowości było internowanie wszystkich mężczyzn do 50 roku życia, w tym 16 i 17 letnich, i wywiezienie ich w głąb Rosji; wielu z nich nigdy nie wróciło; wiele kobiet też zostało wywiezionych na roboty przymusowe w głąb Rosji; bezdomny ksiądz proboszcz Kytzia po przystosowaniu tzw. szpitala dla ubogich urządził plebanię w tym domu
 • wrzesień 1945 – po wcześniejszym zaadaptowaniu Domu Młodzieżowego, przeniesiono do niego szkołę, gdzie rozpoczęto nowy rok szkolny
 • 1951 – powstanie klubu sportowego, w ramach którego działał również teatrzyk objazdowy; ciekawostką jest to, że krzewiąc kulturę, pozyskiwał w ten sposób środki finansowe na zakupy sprzętu sportowego i działalność
 • 1953 – odgruzowanie spalonego w 1945 r. budynku prewentorium i rozpoczęcie odbudowy
 • wrzesień 1954 – rozpoczęcie nauki w nowo odbudowanym budynku obecnej szkoły podstawowej, natomiast przedszkole przeniesiono do opuszczonego miejsca przez młodzież szkolną
 • lata 50-te XX wieku – przez tragiczne nieporozumienie, fatalny los spotkał ośrodek kolonijny, najpierw doprowadzony do ruiny, a następnie został zlikwidowany
 • 1960 – powstaje orkiestra w Rachowicach
 • luty 1966 (również w lipcu 1996) – nawiedzenie Rachowic przez kopię cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
 • 1977/78 – przebudowana została „krótka ale piaszczysta” droga z Rachowic do Sierakowic i otrzymała asfaltową nawierzchnię
 • 1977-1996 – objęcie posługi duszpasterskiej przez ks. Ryszarda Stokłosa; w tym czasie wymieniono pokrycie gontowe kościoła, w 1982 wybudowana została nowa plebania, a nieco później postawiono kaplicę pogrzebową
 • lipiec 1990 – powstanie DFK – Towarzystwa Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej
 • 26 sierpnia 1992 – powstał wielki pożar, podczas którego spaleniu uległo ponad 9 tyś. hektarów lasu Kuźnia Raciborska – Rudziniec; silne zadymienie skłoniło władze gminy do przeprowadzenia ewakuacji w zagrożonych miejscowościach, m.in. w Rachowicach z powodu silnego zadymienia wsi
 • 1990-1992 – wieloletnie problemy z brakiem wody (wysychanie studzien) skłoniły mieszkańców do utworzenia społecznego komitetu, a następnie wybudowania sieci wodociągowej
 • 1991/1992 – nastąpił wielki zryw wśród miejscowej ludności, który doprowadził do odbudowania Groty i uporządkowania terenu z nią sąsiadującego; po pięćdziesięciu latach zostało odprawione pierwsze nabożeństwo majowe, podczas którego poświęcono ufundowaną przez mieszkańców nową figurę Matki Boskiej
 • 1993 – przeprowadzono telefonizację miejscowości, od tego czasu telefon znajduje się prawie w każdym domu
 • 1994 – powstanie klubu sportowego KS 94 Rachowice
 • wrzesień 1996 – parafię objął i prowadzi ją nadal ks. proboszcz Jerzy Pudełko, który oprócz swej posługi duszpasterskiej przyczynił się do renowacji ołtarzy, remontu kościoła i plebanii
 • 1998 – Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała swój pierwszy w historii samochód pożarniczy marki Żuk
 • luty 1998 – powstaje świetlica środowiskowa w Rachowicach
 • wrzesień 1998 – Sołectwo bierze udział w korowodzie dożynkowym; od tej pory co roku udział w korowodzie owocuje różnymi wyróżnieniami
 • grudzień 1998 – powrót do tradycji spotkań ze św. Mikołajem
 • 2001 – Rada Sołecka wydaje widokówki
 • 2001 – powstanie Caritas parafii
 • 2002 – na terenie lasu w południowo-wschodniej części Rachowic utworzono ścieżkę przyrodniczo-leśną
 • 2002 – Sołectwo Rachowice zostaje zaproszone do udziału w Programie Odnowy Wsi
 • 28 stycznia 2004 – dokonano rejestracji stowarzyszenia „Nasze Rachowice” skupiającego przedstawicieli organizacji społecznych działających w Rachowicach
 • 2004 – klub sportowy KS 94 Rachowice świętując 10-cio lecie założenia, rozgrywa swoje spotkania w A-klasie
 • 2004 – remont altany w grocie
 • 2005 – rok obchodów jubileuszu z okazji 700 lat założenia Rachowic
 • 2008-2009 – w kościele p.w. Trójcy Świętej wykonane zostały nowe organy na wzór wcześniejszych, XVIII-wiecznych (z zachowaniem oryginalnego prospektu organowego z XVII wieku) według projektu prof. Juliana Gembalskiego; wykonawcą instrumentu był organmistrz Henryk Hober z Olesna
 • 2012 – położono instalację kanalizacyjną dla odprowadzenia ścieków do nowoczesnej oczyszczalni
 • 2012 – wykonano prace konserwatorskie drewnianych konstrukcji nośnych, ścian i dachu w kościele p.w. Trójcy Świętej
 • czerwiec 2013 – Kościół Parafialny pod wezwaniem Trójcy Świętej świętował 350 lecie

Opracował: Józef Glagla
Korekty: Grzegorz Masarczyk

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice