Nasze Rachowice

ZdjęciaPodziękowań1Stowarzyszenie „Nasze Rachowice” zostało zarejestrowane i działa na terenie Sołectwa Rachowice od 2004 r. Ma na celu utrzymanie i wzmacnianie tożsamości mieszkańców Rachowic, ich odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne oraz walory środowiska naturalnego piękna przyrody i krajobrazu.

Ma też na celu promowanie osiągnięć Sołectwa Rachowice. Wspieranie integracji środowiska osób zamieszkujących Rachowice i działanie na rzecz ochrony środowiska, w tym popularyzowanie wiedzy o miejscowości a także wspieranie współpracy z innymi sołectwami gminy, powiatu i województwa (w tym szczególnie sołectw i gmin ościennych).

Ma  na swoim koncie szereg  inicjatyw i przedsięwzięć, które zrealizowano bazując na zaangażowaniu członków grupy oraz korzystając ze środków Rady Sołeckiej .
Należą do nich min.:

 SPOTKANIA Z MIKOŁAJEM– przygotowywanie inscenizacji oraz oprawy muzycznej, dekoracja kościoła, pozyskiwanie sponsorów

SPOTKANIE SENIORÓW-przygotowywanie drobnych upominków, oprawa muzyczna i artystyczna

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE – 2x w tygodniu dla grupy 15-20 dzieci

PREZENTACJE PRAC PLASTYCZNYCH -przygotowanie oraz ekspozycja prac wykonanych przez   dzieci min. na Święcie Miasta w Sośnicowicach.

PRZEJAŻDŻKI NA FURMANKACH -zorganizowanie wycieczki po okolicach Rachowic min. dla gości zagranicznych

DOŻYNKI POWIATOWE– przygotowanie korony oraz korowodu na udział w Dożynkach Powiatowych

DOŻYNKI GMINNE – przygotowanie dekoracji oraz korowodu na Dożynki Gminne

GAZETKA RACHOWICKA -powstała gazetka zawierająca informacje dotyczące spraw sołectwa.

ALEJKA DO GROTY – uporządkowaniu alejki do Groty.

Historia powstania Stowarzyszenia  „NASZE RACHOWICE”

 Pierwowzorem Stowarzyszenia „NASZE RACHOWICE” była Grupa Odnowy Wsi a powodem powstania G O W  było wejście sołectwa Rachowice w PROGRAM ODNOWY WSI.
Wg definicji – odnowa wsi to proces kształtowania warunków życia ludzi na obszarach wiejskich, którego animatorem i podmiotem jest społeczność lokalna. Wywołuje osobiste zaangażowanie mieszkańców, wypływające z odpowiedzialności za własną przyszłość, daje możliwość samorealizacji i poczucia uczestnictwa we wspólnocie i współtworzeniu, uaktywnia bowiem podstawowy zasób jakim dysponuje społeczeństwo, tj. zaangażowanie ludzi. Mobilizuje siły i zasoby własne, wykorzystuje posiadane atuty i szanse, jakie znajdują się w otoczeniu. Odnowa wsi to poprawa stosunków międzyludzkich, umocnienie więzi z naturą, dbałość o tradycje. Odnowa wsi to wypróbowana w niemieckojęzycznym obszarze koncepcja rozwoju obszarów wiejskich w formie najlepiej odpowiadającej społeczności lokalnej i przez nią samą wybranej.
Program ten przywędrował do nas, konkretnie na śląską wieś z Opolszczyzny. W ramach programu pilotażowego ODNOWA WSI ŚLĄSKIEJ zaproszone zostały do udziału cztery sołectwa z powiatu gliwickiego, i cztery z powiatu cieszyńskiego.
Nasz udział w PROGRAMIE rozpoczął się wyjazdem studialnym na Opolszczyznę by zapoznać się z efektami działania PROGRAMU na opolskiej wsi. Odwiedziliśmy siedem sołectw, które uczestniczą w PROGRAMIE od kilku lat, gdzie zapoznaliśmy się z projektami wdrażanymi w ramach tego programu. Kolejne etapy działania to ciąg szkoleń ukazujących obraz wsi oraz  jej słabe i silne strony , jak i szanse i zagrożenia płynące z otoczenia.
Na podstawie tych opracowań przystąpiliśmy do przygotowania planu rozwoju wsi.
Analizując różne propozycje oraz wizje wsi, wsparci przez specjalistów opracowaliśmy krótkoterminowy i wieloletni plan rozwoju wsi. Odbyliśmy też szkolenia z dziedziny „zarządzania projektami”.
Przedstawiliśmy do opracowania projekt „Obchody 700-lecia Rachowic”. Projekt ten otworzył naszą dalszą działalność w tym zakresie. Podejmowaliśmy starania o pozyskanie środków z zewnątrz, ze strony Gminy oraz z puli środków finansowych przewidzianych w budżecie PROGRAMU ODNOWY WSI na wspieranie tego typu działań.
Trzon naszej Grupy tworzyło 10 osób ale czasem nawet w spotkaniach uczestniczyło  15-20 osób.
Naszą działalność prezentowaliśmy w wydawanej przez nas  Gazetce Rachowickiej.
Kolejnym przedsięwzięciem było zobowiązanie właścicieli opuszczonych posesji do uporządkowania terenu wokół nich.
imagesJKF9GX3C

Panie prowadzące zajęcia świetlicowe opracowały Kronikę Świetlicy.
Mieszkanka Rachowic członkini Stowarzyszenia prezentuje swoje prace na różnych regionalnych imprezach.

W końcu został opracowany statut i dokonano rejestracji Stowarzyszenia pod nazwą NASZE RACHOWICE”.
Efekty naszych inicjatyw i działalności zostały przyjęte z uznaniem wśród mieszkańców, a zwłaszcza  doceniono organizację kursów dokształcających dla mieszkańców naszego Sołectwa, które odbywały się w okresie jesienno-zimowym.

„Obchody 700-lecia Rachowic”,  realizacja, których przypadła na rok 2005, zostały zorganizowane  przy udziale grup działających na terenie Sołectwa: OSP, Caritas, przedszkole, szkoła, orkiestra, Mniejszość Niemiecka, KS-94, ks. Proboszcz, świetlica, radny oraz pan Burmistrz.
Był to niebywały sukces naszej działalności, a zarazem potwierdzenie  słuszności działania tego typu Stowarzyszenia na rzecz naszej  rachowickiej społeczności.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w latach 2003-2005  >> czytaj tutaj

 

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice