Kancelaria

imagesbbbbKancelaria parafialna – jest czynna po Mszy świętej porannej lub wieczornej
i o każdej porze w nagłych wezwaniach do chorego lub w sprawach pogrzebowych.

Co powinniśmy wiedzieć, o czym pamiętać?

Całe nasze życie jest jednym pasmem różnych wydarzeń. Do ważniejszych momentów niewątpliwie należą chrzest dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, a także śmierć bliskiej osoby.

Wymienione sytuacje rejestruje się w urzędach świeckich oraz w księgach metrykalnych parafii właściwej dla miejsca zamieszkania (a nie miejsca zameldowania!) osób zainteresowanych.

Kiedy i z czym przychodzimy do kancelarii parafialnej?

Sakramenty – posługa duszpasterska

sakrament małżeństwa

Ślub – Sakrament Małżeństwa:

Do której parafii zgłaszamy się, by przyjąć sakrament małżeństwa?

Sprawy przyjęcia sakramentu małżeństwa załatwia się w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych.

Kiedy zgłosić w kancelarii parafialnej planowaną datę ślubu?

By przyjąć Sakrament Małżeństwa narzeczeni w pierwszej kolejności kierują się do kancelarii parafialnej. Datę ślubu można ustalić nawet z rocznym wyprzedzeniem.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa – nauki przedślubne.

By młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych prowadzonych przy parafiach. Tego wymagają nie tylko przepisy kościelne, ale i tego wymaga ich ciągle budząca się wzajemna miłość. Nauki przedślubne odbywają się w różnych parafiach.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa – Poradnia Życia Rodzinnego.

Narzeczeni zobowiązani są do dwóch wizyt w dowolnym terminie.

Spisanie protokołu przedślubnego.

Ustalamy z Kapłanem wizytę w kancelarii parafialnej by spisać protokół przedślubny. Protokół przedślubny musi być spisany co najmniej miesiąc wcześniej przed datą ślubu, ze względu na zapowiedzi przedślubne.

Do zawarcia małżeństwa nie może być żadnej przeszkody – zapowiedzi przedślubne.

Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia (Kan. 1066). W tym celu ogłasza się zapowiedzi przedślubne, które umieszczone są w gablotce, w parafii narzeczonego jak i narzeczonej przez dwa kolejne dni świąteczne (np. dwie niedziele).

Potrzebne dokumenty przy spisaniu protokołu przedślubnego.

Jeśli sakrament Chrztu Świętego został udzielony w innej parafii niż parafia gdzie ma być zawarty związek małżeński, trzeba dostarczyć z parafii chrztu dokument zaświadczający udzielenie sakramentu chrztu, w którym jest również adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą. Świadectwo Chrztu Świętego należy odebrać nie wcześniej jak sześć miesięcy od daty ślubu – taka jest jego ważność!!!

  • Świadectwo ukończenia katechizacji szkoły ponad gimnazjalnej. Dowody Osobiste lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
  • Zaświadczenie potwierdzające udział w naukach przedślubnych i wizyty w Poradni Życia Rodzinnego.
  • Jeżeli już mają ślub CYWILNY przynoszą AKT ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA z USC.

Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa konkordatowego – uzupełnienia informacji

imagesazaChrzest:

Rodzice zgłaszają swoje dziecko na 2 tygodnie przed planowanym Chrztem, celem ustalenia daty odbycia nauki przedchrzcielnej. Ponadto należy dostarczyć:

 

  1. Metrykę urodzenia z USC
  2. Zaświadczenie rodziców chrzestnych (jeżeli są z innej parafii)

Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko osoby, które są wystarczająco dojrzałe do pełnienia tego zadania, przyjęły trzy sakramenty wtajemniczenia, tj. Chrzest, Eucharystię i Bierzmowanie, oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i zadaniem, jakie mają pełnić (wierzący praktykujący katolik). Może być tylko jeden rodzic chrzestny.

W związku z uroczystością Chrztu Pańskiego ks. Proboszcz poruszył w ogłoszeniach parafialnych parę kwestii dotyczących warunków, jakie muszą spełniać rodzice chrzestni:  patrz  Sakrament Chrztu, Sakrament Chrztu Świętego

Chrztu w naszej parafii udzielamy podczas niedzielnej Mszy świętej. W uzasadnionych przypadkach, Chrztu można udzielić w innym terminie. Dzieci obchodzące 1-szą rocznicę Chrztu (tzw. „roczek”), błogosławi się również na Mszy świętej.

Zmiana nazwiska zaistniała w skutek adopcji, uznania ojcostwa, itp., powinna również być zgłoszona w kancelarii, celem dokonania korekty w Księdze Chrztów. W tym celu przynosimy dokument wydanych przez USC bądź sąd, z którego wynika zmiana.

images34IB81JVPogrzeb:

Do kancelarii należy dostarczyć akt zgonu z USC, oraz w przypadku gdy zmarły mieszkał (niezależnie od zameldowania) na terenie innej parafii, zgodę na pochówek otrzymaną w parafii właściwej dla jego miejsca zamieszkania.

Sakrament Pokuty:

Co to jest tajemnica spowiedzi?

images2QIOOK1DOsoby mające kłopoty ze słuchem powinny poprosić o spowiedź np. w zakrystii. Można zawsze skorzystać z takiej formy spowiedzi. 
Tajemnica spowiedzi dotyczy nie tylko samego wyznania, czyli grzechów, ale wszystkiego, co się mówi od początku do końca. Obejmuje jednak nie tylko księdza, ale każdego, kto wejdzie w jej posiadanie. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w szpitalu lub w domu przy spowiedzi chorego, albo w kościele, gdy ktoś zbyt blisko konfesjonału czeka na swoją kolejkę lub towarzyszy osobie niepełnosprawnej.

 

Namaszczenie chorych:

Mam.Chor.imagesDTGCER0SSakrament namaszczenia winni przyjąć:

  1. 1.  Chorzy podczas każdej poważnej choroby. Można go udzielać przed operacją. Sakrament ten można powtarzać, jeżeli chory po jego przyjęciu powrócił do zdrowia lub jeśli w tej samej chorobie stan chorego staje się krytyczny.

2.  Osoby w podeszłym wieku, nie tylko obłożnie chorzy, mogą ten sakrament przyjąć indywidualnie lub zbiorowo (np. podczas misji, pielgrzymki. Dnia Chorych).

3.  Chore dzieci mogą otrzymać ten sakrament, jeżeli mają przynajmniej ogólną świadomość dokonujących się czynności.

Chorym, którzy utracili świadomość, udziela się tego sakramentu, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że będąc świadomi, poprosiliby o niego. Wolno udzielić namaszczenia warunkowo wkrótce po zgonie, gdy są wątpliwości, czy chory rzeczywiście umarł, czy też znajduje się w stanie śmierci klinicznej. Jeżeli nastąpiła już śmierć biologiczna, sakramentu udzielać nie można.

Nie należy zwlekać z przyjęciem sakramentu namaszczenia do ostatnich chwil życia, gdyż niesie on w chorobie łaskę umocnienia i uzdrowienia. Troska o chorych, obowiązek niesienia im pomocy spoczywają przede wszystkim na rodzinie, krewnych i opiekunach chorych. Oni to winni o każdej poważniejszej chorobie, która dotknęła kogoś z bliskich, zawiadomić niezwłocznie duszpasterzy, a chorego przygotować do przyjęcia sakramentów. Zachęca się, by chorzy udający się do szpitala przyjęli sakramenty przed wyjazdem z domu. Chorego w szpitalu poleca się opiece kapelana szpitalnego. Rodzina przygotowuje mieszkanie na przyjście kapłana do chorego:

  • krzesło przy łóżku chorego dla spowiadającego duszpasterza,
  • stół nakryty białym obrusem, na nim krzyż i dwa lichtarze z zapalonymi świecami,
  • szklanka wody i łyżeczka,
  • wata na talerzyku.

Podczas sprawowania sakramentu (po spowiedzi) domownicy, sąsiedzi, znajomi gromadzą się wokół chorego, wspierając go wspólną modlitwą.

Watę służącą do wytarcia rąk kapłana po namaszczeniu należy spalić.

Odpust

 odpustOdpust jest formą modlitwy indywidualnej i wstawienniczej za siebie lub za kogoś zmarłego. Nie można uzyskać odpustu dla żyjących, bowiem każdy jest odpowiedzialny za siebie i aż do śmierci ma możliwość wybrania lub odrzucenia Boga. Poza tym ta odpowiedzialność wymaga powrotu do Boga, nawrócenia, którego wyraźnym znakiem jest sakrament pokuty. Tylko ten, kto zrywa z grzechem, może prosić Boga o darowanie kar za nie! Tak rozpatrywany odpust jest dla człowieka wielkim darem ze strony Boga. Już dziś można bowiem wchodzić w wielką komunię świętych, których wstawiennictwo — każdy modli się za każdego — pomaga nam w rozwijaniu własnej świętości i zadośćuczynieniu za popełnione zło.

Warunki uzyskania odpustu

Odpustu dostąpić może każdy człowiek ochrzczony, będący w stanie łaski uświęcającej, czyli po spowiedzi sakramentalnej i niepodlegający aktualnie żadnej karze kościelnej. Taki człowiek powinien wzbudzić intencję uzyskania odpustu oraz wypełnić określone prawem warunki: pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, odmówić modlitwę (czasem dowolną, a czasem z góry określoną, na przykład Ojcze nasz i Wierzę w Boga). Często także konieczna jest obecność w określonym miejscu, na przykład w kościele lub na cmentarzu, uczestniczenie w określonym nabożeństwie, na przykład w gorzkich żalach, lub odmówienie określonej modlitwy, na przykład koronki do Bożego Miłosierdzia.

Copyright ©2023 by Rada Sołecka Rachowice