Święcenia kapłańskie

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 8 czerwca 201912:56

Katechizm Kościoła Katolickiego
o SAKRAMENCIE KAPŁAŃSTWA

196. Kim jest biskup?
Biskup jest tym, który otrzymał pełnię sakramentu święceń, co włącza go do kolegium biskupów i czyni go widzialna głowa Kościoła lokalnego, który został mu powierzony. Biskupi jako następcy apostołów i członkowie kolegium biskupów, dzielą odpowiedzialność apostolska i maja udział w misji całego Kościoła, któremu przewodzi papież, następca Św. Piotra. [101]
197. Kim są prezbiterzy?
Prezbiterzy to ci kapłani, którzy połączeni z biskupami w godności kapłańskiej, są im jednocześnie podlegli w sprawowaniu obowiązków pasterskich i wezwani do pełnienia funkcji ich roztropnych i mądrych współpracowników; zgromadzeni wokół
biskupa stanowią „prezbiterium”, które wraz z biskupem ponosi odpowiedzialność za cały Kościół lokalny- Prezbiterzy otrzymują z rąk biskupa odpowiedzialność za wspólnotę parafialną lub obowiązek pełnienia określonej funkcji w Kościele.
198. Kim są diakoni?
Diakoni są to osoby wyświęcone dla pełnienia różnych posług w Kościele; nie otrzymują święceń kapłańskich, a święcenia diakonatu, które otrzymują, upoważniają ich do spełniania ważnych posług w zakresie głoszenia Słowa Bożego, kultu Bożego, opieki pasterskiej, praktykowania miłosierdzia. Wszystkie te zadania winni spełniać podporządkowując się władzy pasterskiej swego biskupa.
199. W jaki sposób udzielany jest sakrament kapłaństwa?
Sakramentu kapłaństwa w jego trójstopniowej strukturze udziela biskup przez włożenie rak, a następnie uroczysta
modlitwę, w której prosi Boga o laski Ducha Świętego dla wyświęconego. Święcenia wyciskają w kapłanie niezatarte
piętno (charakter sakramentalny).
200. Kto może być wyświecony na kapłana?
Kościół udziela sakramentu kapłaństwa tylko osobom ochrzczonym płci męskiej, które uznano za odpowiednio przygotowane i zdolne do podjęcia służby kapłańskiej.
201. Jaki jest związek między kapłaństwem i celibatem?
W Kościele łacińskim udziela się sakramentu kapłaństwa osobom zdecydowanym na dobrowolne przyjęcie celibatu, które publicznie wyrażą swa wolę zachowywania go w imię miłości Królestwa Bożego i służby ludziom.

Źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego
starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice